Jak nejlépe pojistit zdravotnické zařízení?

Jak nejlépe pojistit zdravotnické zařízení?

Provoz zdravotnických zařízení sebou vždy nese určitá rizika. I proto je ze zákona dána povinnost profesního pojištění poskytovatele nemocnic, ambulancí a jiných zdravotnických zařízení. Jak takové pojištění vypadá?

Pojištění zdravotnických zařízení

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění využívají nejen nestátní nemocnice, ale i polikliniky, ambulance, obvodní lékaři, lékárny, kliniky, léčebny a také oční optiky, psychologové, farmaceuti… Stručně řečeno pojištění zdravotnických zařízení kryje škody způsobené provozováním nestátního zdravotnického zařízení a vztahuje se jak na subjekty, tak právnické osoby. Co je tedy předmětem pojištění? Profesní odpovědnost spojená s poskytováním zdravotnické péče. Pojištění dále zahrnuje odpovědnost za výrobek a také pojištění obecné odpovědnosti, která vyplývá například z držení nemovitosti určené k výkonu činnosti.

Výhodný balíček od Kooperativy

Kooperativa nabízí speciální pojištění Ordinace, které je určené pro všechny lékaře, stomatology, ale i veterináře, kteří si kromě profesní odpovědnosti chtějí pojistit i vybavení ordinace. Jedna pojistná smlouva pokrývá množství rizik. Pojištěno máte nejen vybavení ordinace, ale i nemovitost, přístroje k výkonu povolání a jiné elektrické zařízení. Pojištění navíc kryje i přerušení provozu a odpovědnost za újmu. Dojde tedy k uhrazení nejen škody na věcech a majetku, ale i škody způsobené újmou na zdraví.

Co konkrétně pojištění zdravotnických zařízení pokrývá?

Pojištění majetku. V tomto bodě pojištění kryje obvyklá rizika. Jde například o živelní pohromy, pád stromu, požár, nehodu na vodovodním řádu apod. Některé pojišťovny pak ještě nabízejí připojištění, které se týká skel, vandalismu a dalších nahodilých událostí. Zdravotníci také využívají pojištění věcí uložených v mrazicích a chladicích zařízeních.

Pojištění přerušení či omezení provozu. Pokud dojde k některé z událostí popsaných v bodě o pojištění majetku, zpravidla je zdravotnické zařízení nuceno zastavit či omezit svůj provoz. Pojištění kryje ušlé zisky.

Pojištění profesní odpovědnosti za újmu. Pokrývá náklady spojené s úhradou újmy způsobené poškozenému v souvislosti s výkonem profese ve zdravotnickém zařízení. Týká se ale i vady výrobku či újmy způsobené v souvislosti s provozováním zařízení.

Pojištění asistenčních služeb. Zajišťuje služby odborné osoby v případě nouze (například zablokované dveře apod.)

Na co se naopak pojištění nevztahuje?

Tak jako každé pojištění, i toto má řadu výjimek, kterým je zapotřebí věnovat pozornost. Pojištění se například nevztahuje na škody, které jsou způsobeny úmyslně, na škody vzniklé opotřebením, válečným konfliktem či prostou krádeží. Seznam omezení zahrnuje mnoho dalších případů. Pojištění se většinou vztahuje na Českou republiku a místo pojištění, které je uvedeno ve smlouvě.

Před podpisem si pojistnou smlouvu důkladně prostudujte. Podmínky a výše plnění se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Pojištění od Kooperativy myslí na všechny události, které mohou nastat.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *